Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
betonio s.r.o.
se sídlem Náměstí 28. dubna 9/42; 63500; Brno
identifikační číslo: 078 80 758
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 110707
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.betonio.cz


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti betonio
  s.r.o., se sídlem Nové Sady 988/2; 60200; Brno, identifikační číslo: 078 80 758, zapsané v
  obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 110707
  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
  zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
  základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
  fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
  prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
  umístěné na internetové adrese www.betonio.cz (dále jen „webová stránka“),
  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
  zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
  podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
  v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
  obchodních podmínek.
  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
  do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
  objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
  obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo
  z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
  jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
  účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
  je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
  uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
  uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
  povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
  nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
  z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
  po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
  omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
  podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
  území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
  nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
  „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
  údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
  zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
  kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v
  objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
  objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
  elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
  „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
  kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
  objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
  elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
  na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
  sazby.
  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
  uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ;
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001586858, vedený u společnosti Fi
  o banka (dále jen „účet prodávajícího“);
  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ;
  bezhotovostně platební kartou;
  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
  dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
  dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
  zboží předem.
  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od
  uzavření kupní smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
  kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
  prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
  před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
  nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
  kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
  kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
  jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
  výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
  nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
  důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
  nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
  od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
  nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
  v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
  formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
  od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího
  či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@betonio.cz.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti
  (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od
  kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v
  tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
  kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
  kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
  povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
  nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
  proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
  kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
  vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
  účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
  kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
  kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
  nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
  doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
  přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a
  další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
  prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
  2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem
  na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
  zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
  při převzetí.
  7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
  povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady,
  která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li
  na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
  souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí
  se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude
  po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
  vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro
  uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže
  vadné zboží užívat.
  7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
  nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
  jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
  opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl,
  že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení
  vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu
  ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v
  místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu
  u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy
  určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v
  kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
  prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě
  podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
  kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
  kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
  o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
  reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení
  opravy.
  7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na
  adrese Nové Sady 2; 60200 Brno, telefonicky na čísle 603506523 či elektronickou poštou
  na adrese info@betonio.cz.
  7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
  zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez
  souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako
  neopravitelná.
  7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující
  požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
  nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen
  výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k
  povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má
  kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu
  součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro
  opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má
  kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatníli
  právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží,
  může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
  mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží
  opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by
  zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
  upravit reklamační řád prodávajícího.
  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
  nfo@betonio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
  elektronickou adresu kupujícího.
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
  internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
  na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
  mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
  Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
  podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
  řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
  2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
  dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
  předpisů.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku.
  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
  nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
  zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání
  o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
  službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
  informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
  prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
  povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
  osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
  prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
  webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
  docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
  předchozí věty kdykoliv odvolat.
  11. DORUČOVÁNÍ
  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
  strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není
  kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního
  řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva
  jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
  593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
  (Řím I).
  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
  dotčena platnost ostatních ustanovení.
  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
  podobě a není přístupná.
  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nové Sady 2; 60200; Brno ,
  adresa elektronické pošty info@betonio.cz, telefon 603506523.
  V Brně dne 3.7.2019

 

 

příloha: vzor odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy


Adresát:
betonio s.r.o. se sídlem Náměstí 28. dubna 9/42; 63500; Brno
e-mail: betoniocz@gmail.com
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Název zboží:
Číslo produktu:
Číslo objednávky:
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží:
Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Datum:
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

betonio s.r.o.

IČO: 078 80 758

Náměstí 28. dubna 9/42, 635 00, Brno

email: betoniocz@gmail.com

telefon 603 506 523

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz